وقتی که به زندگی آخرین پیامبر و پیام آور خداوند نظری می افکنیم ، میبینیم او نیز هدف از

برانگیخته شدنش را برای کامل کردن خویهای پسندیده در آدمی و انسان ها معرفی می کند.

به راستی دیگر عجیب نخواهد بود وقتی در آخرین و کامل ترین کتاب آسمانی نظری می افکنیم

در سوره مبارکه شمس خداوند متعال پس از 9 بار قسم می فرماید :

(( قـد اَفلَحَ مَن زَکَّهَا )) : به راستی رستگار شد کسی که تزکیه کرد

این تزکیه و تهذیب به معنای پاک کردن است. پاک کردن روح و جسم از خویها و عادات حیوانی.

اگر خویهای حیوانی پاک شد ، آدمی خودش می فهمد که حقیقتش روح است و مال عالم دیگری

است. آنوقت دیگر برای خودش احساس مسئولیت خواهد کرد ، دیگر تقوی را رعایت می کند.

برای تهذیب نفس نخست باید دانست که انسان غیر از این بدن است. 

آدمی باید به جایی برسد که سعی کند دیگری راحت باشد ، نه اینکه به دنبال راحتی خودش باشد.

سعی کند باری از دوش دیگران بردارد نه این که باری به دوش دیگران بگذارد. افتاده را بلند کند ، نه

یک نفر را بیندازد.سعی کند به دیگری ابرو بدهد نه اینکه آبروی کسی را بریزد. سعی کند گرسنه ای 

را سیر کند نه این که نان کسی را ببرد.

خلاصه هر طور که خودت را در این دنیا بسازی ، در آخرت همان میشوی. 

در روایت داریم که معاذ بن حبل در منزل ابو ایوب انصاری نزد رسول اکرم (ص) از ترجمه و تفسیر آیه

: ((یَومَ یُنفَخُ فِی الصُّوَرِ فَتَأتُونَ اَفواجا )) < سوره نبا ، آیه 18 > سوال کردند . 

رسول خدا از سوال سخت به فکر فرو رفت و ناگاه اشک از چشمان مبارکش سرازیر شد و با حالتی

اندوهگین فرمودند: ای معاذ از امر بزرگی سوال کردی ؟. ای سعد 10 طایفه امت من در روز قیامت

در صحرای محشر به 10 چهره مختلف وارد می شوند که خداوند آن ها را از میان مسلمین ، مشخص

فرموده است.

1- عده ای به صورت میمون و بوزینه وارد صحرای محشر میشوند و آن ها سخن چینان در دنیایند.

2-عده ای به صورت خوک وارد صحرای محشر میشوند و آن ها حرام خور ها و کسانی هستند که

راه حرام کسب روزی می کردند.

3- عده ای وارونه در حالی که آن ها با صورت در روی زمین کشیده میشوند وارد میشوند و آن ها

رباخوارها هستند.

4- عده ای به صورت کور و نابینا وارد میشوند و آن ها قضاوت و دادستانهایی هستند که در حکمشان

ستم میکردند.

5-عده ای کر و لال وارد میشوند و آن ها کسانی هستند که در دنیا به اعمال خود مغرور بودند.

6- عده ای زبان خود را می جوند و آن ها دانشمندان و عالمان و قاضی هایی هستند که اعمالشان

مخالف گفتارشان بوده و به عملشان عمل نکرده اند.

7-عده ای دست و پا بریده اند و آن ها کسانی هستند که در دنیا همسایگان خود را اذیت می کردند

8-عده ای در حالی وارد صحرای محشر میشوند که بر شاخه های آتش آویخته شده اند و آن ها

کسانی هستند که از افراد ارگانها و سازمان هایی که در میان مردم و حکومت سعایت کرده اند.

(پرونده سازی کرده و مردم را به زندان و تبعید و اعدام مبتلا می نمودند )

9- عده ای به گونه ای وارد میشوند که بوی عفونت و گندشان از بوی مردار بدتر است.آن ها در دنیا

به دنبال شهوات و لذت های حرام میرفتند و حقوق مالی خدا (زکات ، خمس و ...) را نمیپرداختند.

10- عده ای در حالی وارد میشوند که لباسشان از مس گداخته در آتش است و آن ها اهل کبر و

مفاخرات در دنیا هستند.

در روایتی دیگر میخوانیم که شخصی از امام صادق (ع) سوال کردند : ای فرزند رسول خدا بر ما تضمین کن در همین دنیا ،که در عالم آخرت و قیامت ما را شفاعت کنی.

حضرت در جواب فرمودند : من شما را شفاعت خواهم کرد به شرط آن که به همین صورت دنیایی در

آخرت باقی بمانی.

آری به راستی تجسم عینی اعمال ما در این دنیا ، در آخرت تجلی پیدا خواهد کرد.