اصلی ترین دلیل ترک نماز چیست؟

 گناه

وقتی انسان آلوده به گناه میشه، شیطان با افکار و القائات پوچ و شیطانی سعی میکنه تمام روزنه های ارتباطی انسان با خدا رو قطع کنه.

از جمله این القائات و افکار پوچ وشیطانی:
تو که این همه گناه انجام دادی دیگه نماز خوندن چه فایده ای داره؟
خجالت نمیکشی بعد از این همه گناه بازم میری سراغ نماز؟
هروقت گناهتو ترک کردی نماز هم بخون.
نماز چه فایده ای داره وقتی با گناهات از خدا دور شدی؟؟

در نتیجه فرد سعی می کند یا گناهش رو ترک کنه یا نماز رو و از اونجایی که با گناه مأنوس شده نماز رو ترک میکنه

حال آنکه با ترک نماز نه تنها مشکل حل نمیشه بلکه بیشتر هم میشه.  

بنابراین نباید انسان به خاطر انجام گناهان از خود ناامید بشه و نمازش رو ترک کنه بلکه باید بدونه که هر قدر هم گناهکار باشه، ( راه برگشت هست) و همین نماز خوندن کم کم باعث نجاتش خواهد شد.