حضرت پیامبر (ص) به امام علی(ع) فرمود :

ای علی ! پنچ چیز درباره ی تو از خداوند خواستم که خداوند همه ی آن ها را به من عطا کرد :

1- اینکه من اول کسی باشم که از قبر برمی خیزم و غبار از چهره می افشانم تو هم در کنار من باشی

2-خداوند اجازه دهد که من و تو در محل سنجش اعمال بایستیم.

3-تو را در قیامت پرچمدار من قرار دهد.

4-امت مرا به دست تو از حوض کوثر سیراب کند.

5-هنگام رفتن به بهشت تو را پیشرو امت قرار دهد.

آنگاه فرمود : شکر خدای را که بر من منت نهاد و همه ی این تقاضاها را پذیرفت.

منبع : نصایح صفحه 214