وقتے به بالاے قله برسے
شایدهمه دنیا تورانبینن
ولےتو همه دنیارامیبینے

گاهے زندگےیعنے
سخت کوشےبرای رویایی که هیچ کس جزشما قادربه دیدنش نیست

پس ناامید نباش
شبتون سرشاراز آرامش وامید