هر طلوع و غروب هدیه ای از  جانب خداست؛ پس قدر این هدیه الهی را بدانیم!

 زیبا ببینیم و زیبا  فکر کنیم...

 خداوندﺍ!
ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ وجودمان ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺒﺨﺶ:

 اﯾﻤﺎﻥ ﻭﺻﺒﺮ

 ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎیمان ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ

 ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎیمان را نزدیکتر.

 یاریمان ﮐﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ مبتلا نگردیم
که آرامش درونمان را نابود میکند.