آرامش یعنی

قایق زندگیت را
دست کسی بسپاری که
صاحب ساحل آرامش است!

 الا بذکرالله تطمئن القلوب